Књиге о Павићу

1. Михајловић, Јасмина. Прилог за библиографију Милорада Павића, Београд, Просвета, 1991, стр. 231-305. (објављено засебно и као део књиге: „Анахорет у Њујорку“ у Сабраним делима, Београд, Просвета, 1990). (Садржај: попис свих књига М. Павића – лепа књижевност, преводи књижевних дела, научних и теоријских дела, хронолошка библиографија књижевних дела објављених у новинама и часописима и сабраним делима 1964-1990, хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1990)

2. Lefebvre, François. Lectures du Dictionnaire Khazar de Milorad Pavic, Dossier de recherche présenté pour l’obtention du Diplome d’Etudes Approfondus, Angers, IX 1990; 43 p. (Directeur du dossier Mr Georges Cesbron).


3. Кратка историја једне књиге; избор написа о роману лексикону у 100.000 речи „Хазарски речник“ од Милорада Павића / Short History of a Book. Critics choice on a lexicon novel in 100.000 words „Dictionary of the Khazars“ by Milorad Pavic (приредила Јасмина Тешановић), Вршац, Књижевна општина Вршац, 1991, 346 стр.


4. Делић, Јован. Хазарска призма. Тумачење прозе Милорада Павића, Београд – Просвета, Досије; Титоград – Октоих; Горњи Милановац – Дечје новине, 1991, 317 стр.


5. Leitner, Andreas. Milorad Pavics roman „Das Chasarische Wörterbuch“. Eine poetische Signatur gegenwärtiger Bewusstseinsformen, Klagenfurt, Verlag Carinthia, Klagenfurter Universitätsreden, Heft 23, 1991, 44


6. Михајловић, Јасмина. Прича о души и телу. Слојеви и значења у прози Милорада Павића, Београд, Просвета, 1992, 191 стр.


 7. Михајловић, Јасмина. Биографија и библиографија Милорада Павића, Београд, Годишњак Српске академије наука и уметности за 1991, XCVIII, 1992,str. 401-464.


8. Homann, Binja. Phantastik und Realität zu den schriftlichen Quellen in Milorad Pavics „Hazarski recnik“, Marburg, Hausarbeit zur Magisterprüfung am Fachbereich 10 Neuere Fremdsprachen und Literaturen der Philipps-Universität Marburg, II 1992, 115 /+/ 1 S.


9. Савремена српска проза (Павић и постмодерна) 5, Трстеник, 1993 (1994″). (Миодраг Радовић, Зоран Глушчевић, Јасмина Михајловић, Никола Милошевић, Александар Јерков, Михајло Пантић, Јасмина Лукић, Сава Дамјанов, Душица Потић, Милентије Ђорђевић).


10. Ehrlich, Edeltraude. Das historische und das fiktive im „Chasarischen Wörterbuch“ von Milorad Pavic, Klagenfurt, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Universität Klagenfurt, IX 1994, 202 S.


11. Михајловић, Јасмина. Био-библиографија Милорада Павића, (засебно и као део књиге „Анахорет у Њујорку“ у оквиру Сабраних дела) Београд, Драганић 1996, стр.165-418. (Садржај: Биографија М. Павића, попис свих књига М. Павића, оригинали на српском; преводи; хронолошки сређена литература о М. Павићу 1952-1995)


12. Пијановић, Петар, Павић, Београд, „Филип Вишњић“, 1998, 407 стр.


13. Васић, Смиљка, Полазне основе новије српске прозе. Књ. 2. Хазарски речник Милорада Павића – фреквенцијски речник, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за педагошка истраживања, 1998, 840 стр.


14. Бабић, Сава, Милорад Павић мора причати приче, Београд, „Stylos“, 2000, 191 стр.


15. Поповић, Радован, Први писац трећег миленија: Животопис Милорада Павића, Београд, „Дерета", 2002, 233 стр, Службени гласник, 2009, Албатрос плус, 2020. (допуњено издање)


16. Cvetanović, Ivan. THE SEARCH FOR THE MYTHICAL STATE OF INNOCENCE: THE MYTHOPOEIC DIMENSION IN THE NOVEL DICTIONARY OF THE KHAZARS BY MILORAD PAVIC, iUniverse, New York, 2006.


17. Зборник радова, Павићеви палимпсести, Бајина Башта, Фондација Рачанске баштине, 2010.


18. Olah, Kristijan. Knjiga - Bog. (Postmoderna) duhovnost u Hazarskom rečniku Milorada Pavića, Beograd, Institut za književnost i umetnost, 2012, 320 str.


19. zbornik violina koriceЛетеће виолине Милорада Павића. Зборник радова поводом тридесет година од штампања романа Хазарски речник Милорада Павића, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Филолошки факултет, Одсек за српску књижевност и језик, 2015.


20. Mustur, Milica. Die kritische Rezeption von Milorad Pavić im deutschsprachigen Raum. Dissertation, Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät BetreuerIn: Bachleitner, Norbert, Wien, 2015, 417 str.


21. Terić, Marijana. Unutrašnja strana vremena (Fantastika u romanu "Unutrašnja strana vetra" Milorada Pavića), Cetinje, Fakultet za crnogorski jezik i književnost - Cetinje, 2016, 149 str.

crvena-linijaDZ

22. Живковић, Душан. Отворени лавиринти: Еко и Павић, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2016, 438 стр.

23. Марићевић, Јелена. БАРОК У БЕЛЕТРИСТИЧКОМ ОПУСУ МИЛОРАДА ПАВИЋА. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2016, 298 стр.

24. Данјан, Чен. Земља ловаца на снове (наслов оригинала 陈丹燕. 《哈扎尔辞典》地理阅读, 浙江文艺出版社), Џеђанг, Кина, 2016, 288 стр.

25. Ђуричић Александар. Чуваркуће - удовице писаца, Самиздат Б92, Београд, 2017. (О М. Павићу, стр. 54 - 73)

26. Данјан, Чен, Земља ловаца на снове - Географско читање "Хазарског речника", Просвета, 2018, 228 стр.

27. Милорад Павић: Становник светске књижевности (зборник), Матица српска, Нови Сад, 2019.

28. Писци о Павићу (приређивач Михајло Пантић), Библиотека града Београда, Београд, 2019.

29. ВЛАДИЋ Јованов, Милена, Мала књига о Павићу: проза у светлу постмодерних одлика и теорија: Павић између постмодернизма и модернизма - Београд: Скрипта интернационал, 382 стр.

 

КЊИГЕ РАЗГОВОРА СА М. ПАВИЋЕМ

  • Јевтић, Милош. Разговори са Павићем, Београд, Научна књига, 1990, 128 стр.
  • Шомло, Ана. Хазари, или обнова византијског романа. Разговори са Милорадом Павићем, Београд,  БИГЗ, Српска књижевна задруга, Народна књига, 1990, 189 стр.
  • Танасис, Лалас. Милорад Павић, Солун, 1997, 1-30 стр.